Wetgeving en beleid > Biociden beleid en wetgeving

Wat zijn biociden?
Een biocide is een werkzame stof of preparaat dat één of meerdere werkzame stoffen bevat, bestemd of aangewend om een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of het op andere wijze langs chemische of biologische weg te bestrijden. Gewasbeschermingsmiddelen zijn geen biociden. Biociden mogen alleen gebruikt worden als ze een toelating hebben op grond van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden.

Nederland onderscheidt 3 hoofdgroepen (Ontsmettingsmiddelen en algemene biociden, Conserveringsmiddelen en Plaagbestrijdingsmiddelen), en 23 producttypen (PT). Houtconserveringsmiddelen vallen onder PT 8.

Waar worden biociden gebruikt?
Behalve in verduurzaamd hout zijn biociden in veel verschillende producten te vinden, zoals insecticiden, rodenticiden (bestrijdingsmiddelen voor knaagdieren), middelen voor hygiëne en desinfectie en producten als een klamboe of matras waarop een middel tegen muggen of mijten is aangebracht. Ook tandenborstels, douchegordijnen en kledingstukken zijn steeds vaker voorzien van biociden met een antibacteriële, antimicrobiële of antigeurende werking. Kortom, biociden zijn veelvuldig aanwezig in ons dagelijks bestaan.

Welke wetgeving is er op het gebied van biociden?
De Nederlandse Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, die van kracht werd in 2007, is de nationale implementatie van de Europese Biociden Richtlijn (98/8/EG), die in 2000 in werking trad. De Europese Biociden Richtlijn voorziet in een op Europees niveau gemeenschappelijk beoordelen van de werkzame stoffen. In de lidstaten mogen slechts middelen worden toegelaten waarvan uitsluitend werkzame stoffen zitten die zijn opgenomen in de bijlagen I, IA en IB van de richtlijn. De richtlijn voorziet ook in toetsingscriteria voor zowel de werkzame stoffen als de middelen. De nationale wetgeving gaat over de biociden, de middelen zoals ze op de markt komen.

De Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden heeft tot doel dat alvorens middelen op de markt worden gebracht wordt vastgesteld dat, en op welke wijze het gebruik niet leidt tot risico’s voor gezondheid en milieu. Met andere woorden, dat het gebruik niet leidt tot het overschrijden van gezondheidskundige- of milieunormen. Voor de professionele houtverduurzaming is al sinds de Bestrijdingsmiddelenwet van 1962 in de praktijk georganiseerd dat middelen alleen worden toegepast ná toelating. Die is steeds aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten en ontwikkeling van regelgeving. In andere sectoren is dat vaak nog niet het geval.

Specifiek beleid voor houtverduurzaming en verduurzaamd hout ligt niet meer in de planning omdat de doelstelling in het Beleidsplan Niet-landbouwbestrijdingsmiddelen uit 1996 goeddeels zijn gerealiseerd: “Gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan bijvoorbeeld methylbromide en creosoot- of arseenhoudende houtverduurzamingsmiddelen zijn sterk verminderd”.

Op 1 september 2013 zal de Biocidenverordening van kracht worden. De verordening heeft onder meer positieve gevolgen voor de wederzijdse erkenning van toelatingen in Europa, voor de mogelijkheid voor bedrijven om een Europese Toelating te verwerven en voor de behandelde artikelen en etikettering.

Wie beslist over toelating van Biociden?
Het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (www.ctgb.nl) is de autoriteit die op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden toeziet. Gebruik van biociden mag alleen plaatsvinden met een toelating, verleend door het CTGB.

Op de website van de CTGB staat een lijst met toegelaten middelen. Hier staan niet alleen preventieve vacuüm-druk middelen, maar ook middelen om te dompelen of spuiten voor curatieve toepassingen (www.ctgb.nl > toelatingen > productsoort biociden type 8).
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395