Nieuws > Persberichten


23 maart 2012 | NL Houtsector wčl innovatief


De Nederlandse houtsector wordt door veel mensen omschreven als een traditionele en daarmee niet innovatieve sector. Een studie van de Universiteit van Maastricht uit 2006 naar innovatie in de verschillende producerende industrieën concludeerde dat de houtsector minder innovaties uitvoerde dan andere industrieën. Dit heeft de basis en aanleiding gevormd voor een nieuwe studie naar innovatie binnen de Nederlandse houtsector door Jeroen Veldhorst. Veldhorst voerde de studie uit als onderdeel van de master Management Studies aan Wageningen Universiteit.

De studie van Veldhorst laat zien dat de bedrijven in de houtsector helemaal niet slechter presteren dan bedrijven in andere sectoren. Dat is een belangrijke conclusie voor de houtindustrie die zij volop kan uitdragen.
Lees hier het volledige persbericht.


Oktober 2011 | Nieuwe medewerker AVIH en VHN

Sinds 1 oktober kunnen de Algemene Vereniging Inlands Hout en de Vereniging Verduurzaamd Hout Nederland meer aandacht geven aan de respectievelijke beleidsvelden door versterking van het bureau met Berdien van Overeem (1985).

Berdien is in 2010 afgestudeerd aan de WUR, richting bos- en natuurbeheer. Scriptie werd bij Stichting Houtresearch gedaan en had de focus op aantastingen van houten heipalen. Daarna heeft ze stage gelopen bij het bedrijf Precious Woods in Nieuwerbrug aan de Rijn, waar ze gewerkt heeft aan de wateropname van tropische hardhoutsoorten en de hechting van watergedragen verfsystemen. Na haar afstuderen heeft ze gewerkt bij Precious Woods als medewerker in de binnendienst ter ondersteuning van de verkoop van vooral tropische houtsoorten.

Berdien zal in haar introductieperiode de tijd krijgen om met zoveel mogelijk leden van beide verenigingen persoonlijk contact te leggen om op die manier een goed beeld te krijgen van het brede werkveld waarin de ondernemers van zowel AVIH als VHN actief zijn. Daarmee hebben de leden ook de gelegenheid om hun verwachtingen en wensen uit te spreken. Berdien zal als stafmedewerker voor beide brancheorganisaties aanspreekbaar zijn zodat ze zowel in de communicatie naar de leden als in de belangenbehartiging en contacten met andere organisaties effectief en zelfstandig kan gaan optreden.
Voor beide werkvelden geldt dat er grote uitdagingen liggen in de keten van bosaanleg tot en met recycling rondom het thema duurzaamheid en kwaliteit: bosbouw, biomassa, hout en CO2, houtgebruik in talloze toepassingen, verlengde gebruiksduur etc.


31 januari 2011 | Trainingsbijeenkomsten Duurzaam Inkopen

Trainingsbijeenkomsten “Duurzaam inkopen: aan de slag met verantwoord hout!”
In toenemende mate eisen beleidsmakers en inkopers dat materialen zoals hout duurzaam worden ingekocht. Verantwoord hout wordt steeds meer de norm! Maar wat wordt hieronder verstaan? Hoe kun je aan de gestelde criteria voldoen? En hoe kun je je bedrijf laten certificeren? In het kader van de campagne Bewust met hout organiseert Centrum Hout op 23, 29 en 31 maart drie trainingsbijeenkomsten “Duurzaam inkopen: aan de slag met verantwoord hout!” Laat u informeren en inspireren door koplopers, certificeerders, keurmerkhouders en andere deskundigen en maak ook de overstap naar verantwoord hout! De bijeenkomsten zijn gratis, maar aanmelden is wel verplicht.
Lees meer en meld u aan


Januari 2010 | Actieplan Bewust met hout

De VHN is supporter van het actieplan Bewust met hout. Samen met zeven andere brancheorganisaties en de initiatiefnemers – de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) – werkt de VHN aan het stimuleren van het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in Nederland. Belangrijk speerpunt van het actieplan Bewust met hout is de duurzame keuze voor de ondernemer de gemakkelijke keuze maken door praktische belemmeringen weg te nemen. Daarnaast wordt een gezamenlijke campagne gestart om alle schakels in de keten te bewegen over te stappen op duurzaam geproduceerd hout. Lees verder op www.bewustmethout.nl


12 december 2006 | Verduurzaamd Hout Nederland


Verduurzaamd Hout Nederland is de nieuwe naam van de – inmiddels – vroegere Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland.
De vereniging gaat met nieuw elan het nieuwe jaar in. De leden van de Vereniging besloten 18 september jl. tijdens een geanimeerde vergadering op de Kagerplassen om de statuten en de naam van de vereniging te veranderen. Inmiddels zijn de nieuwe statuten gepasseerd en is het nieuwe briefpapier gereed. Logo en afkorting blijven onveranderd. De reden voor de wijziging is drieërlei:

  • er werd een gelijkschakeling in rechten en plichten gewenst voor de verduurzamende leden en de geassocieerde leden (houthandel, middelleveranciers) omdat de interesses bij een goede belangenbehartiging even groot čn gemeenschappelijk zijn. De VHN treedt in de praktijk voor beide categorieën op.
  • Het bleek nodig om statutair vast te leggen dat de vereniging ook in rechte kan opkomen voor de leden: de vele procedures van de afgelopen jaren maakten duidelijk dat, om als belanghebbende te kunnen procederen, dat ook moet zijn vastgelegd.
  • het lidmaatschap is nu geopend voor alle typen van industriële behandeling van hout die is gericht op verlenging van de gebruiksduur van hout. Tot voor kort konden alleen bedrijven met een vacuüm/druk installatie lid zijn. Dompelen, chemische en thermische modificatie kunnen daar nu ook bij horen.

Het standpunt van de VHN is dat houtgebruikers en houtgebruik gebaat zijn bij een kwalitatief goede gebruiksduur verlengende behandeling in tal van toepassingen en dat het er in beginsel niet toe doet op welke manier dat gebeurt. De VHN blijft zich daarbij natuurlijk sterk maken voor goede, veilige, verantwoorde en wettelijk toegelaten middelen en methoden die de houtgebruiker de gewenste zekerheden bieden. Uiteindelijk is het de markt die kiest voor een bepaald type product. De VHN blijft zich daarbij inspannen voor een evenwichtige en correcte informatieverschaffing.24 oktober 2006 | College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) besluit conform Europese Hof CCA, CC en Creosootolie


Het CBB maakt korte metten met de verbodsbesluiten van de CTB en vernietigde die.
Voor CCA is de praktische betekenis gering omdat dit middel inmiddels van de Nederlandse markt is verdwenen. Het valt te voorzien dat het CTB nieuwe besluiten neemt en daarbij zich weer zal laten leiden door de Europese regelgeving.
De uitspraak is hier te downloaden.


19 september 2005 | Europese Hof bevestigt dat Nederland geen andere eisen mag stellen

In zijn uitspraak van 15 september 2005 bekrachtigt het Europese Hof van Justitie het in maart al bekend gemaakte advies van de Advocaat Generaal over de vraag of Nederland aanvullende eisen mag stellen aan de toelating van stoffen die al door Europese Stoffenrichtlijn is geregeld.

De vraag was gesteld door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) en die heeft nu een duidelijk antwoord: het is niet toegestaan andere dan de in de richtlijn geformuleerde voorwaarden vast te stellen voor het op de markt brengen en gebruiken van een biocide waarvan de werkzame stof is opgenomen in deze richtlijn. Áls Nederland dit wil moet ze daarvoor eerst toestemming vragen (čn evt. krijgen). Die toestemming was niet gevraagd. Het CBB kan met dit antwoord verder in de procedure die was aangespannen tegen verbodsbesluiten die het CTB (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen) had genomen voor creosootolie en CCA.
Het arrest is hier te downloaden.

Het arrest kan ook van belang blijken te zijn voor bezwaren tegen de beperkingen die Nederland heeft ingevoerd voor hergebruik van eerder behandeld gecreosoteerd houten spoorbielzen. Het betreft hier beperkingen waarvoor geen toestemming is gevraagd.


23 maart 2005 | Afwijking Europese regelgeving niet toegestaan volgens Hof van Justitie

De Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie maakte op donderdagochtend 17 maart zijn advies aan het Hof bekend over de vraag die het Nederlandse College van Beroep voor het Bedrijfsleven had voorgelegd: is het een lidstaat toegestaan om aanvullende voorwaarden te stellen aan het op de markt brengen en het gebruiken van een biocide waarvan de werkzame stof is opgenomen in de stoffenrichtlijn.
De vraag was gesteld voor creosootolie en CCA omdat het CTB verlenging niet toestond c.q. verbood. Het CBB behandelde die zaak in 2003 en kwam tot het stellen van deze prejudiciële vraag in augustus 2003. De behandeling vond op 27 januari jl. in Luxemburg plaats. Het advies aan het Hof is glashelder: nee, Nederland mag geen aanvullende eisen stellen. De Europese regelgeving voor deze stoffen is de maat der dingen en als Nederland wat anders wil dan moet ze apart toestemming vragen bij de Europese Commissie via de daarvoor bedoelde procedures.

De status van deze uitspraak is een advies van de Advocaat-Generaal aan het Hof. Het is het Hof dat het feitelijke besluit neemt. Doorgaans neemt het Hof de adviezen van de AG over. Gezien de uitgebreide en grondige motivering - geheel in lijn met de VHN opvattingen en die van de Europese Commissie - zal dat ook in dit geval wel gebeuren. Daarna is het weer aan het CBB om met dit antwoord in de hand te komen tot een definitief oordeel over de bezwaren van de industrie tegen de CTB besluiten van al weer enkele jaren terug. Voor de toepassing van creosootolie is het belang van dat CBB besluit uiteraard het grootst. Voor CCA eigenlijk niet meer omdat CCA niet meer in NL wordt toegepast (maar wel toegelaten is). Toch moet het effect voor andere middelbesluiten nu en in de toekomst niet worden onderschat. De boodschap aan zowel Den Haag als Wageningen is immers helder: de Europese lijn is een dwingende lijn ook voor Nederland! Treurig dat daaraan zoveel tijd en geld moet worden besteed.

Het advies van de Advocaat-Generaal is hier te downloaden.
17 juni 2004 | Europese CCA richtlijn sinds 9 juni ook in Nederland van kracht. Sector anticipeerde daarop al ruim tevoren

In januari 2003 vaardigde de Europese Commissie een richtlijn uit die beperkingen inhield voor het verduurzamingsmiddel CCA (koper, chroom, arseen) en het met dat middel behandelde hout. In december 2003 liet de Nederlandse overheid met een persbericht weten deze richtlijn ook te gaan toepassen. In het Staatsblad 238 van 8 juni 2004 werd de richtlijn van kracht verklaard met ingang van de volgende dag.

Voor de praktijk van de Nederlandse houtverduurzamingsindustrie, de houthandel en de gebruikers van verduurzaamd hout heeft het van kracht zijn van deze richtlijn geen betekenis meer. Al lang tevoren waren de verduurzamers overgeschakeld op andere middelen. Ook importeurs van verduurzaamd hout hadden zich al geruime tijd geconcentreerd op verduurzaamd houten producten die met andere middelen waren behandeld.

CCA en het daarmee behandelde hout is niet verboden door de EC. In de professionele sfeer blijven nog tal van toepassingen mogelijk op die plekken waar de deugdelijkheid van de houtconstructie vereist is voor de veiligheid van mensen en vee. De markt voor die wel toegelaten toepassingen is in Nederland echter zo beperkt geworden en de beschikbaarheid van goede vervangende middelen zo verbeterd dat sprake is van een algeheel afscheid van CCA. CCA was door de jaren heen een verduurzamingsmiddel dat borg stond voor effectieve verduurzaming en politieke discussie. Met het verdwijnen van CCA is naar verwachting de angel uit de discussie en kan de sector weer werken aan herstel van vertrouwen in verantwoord verduurzaamd hout dat volgens de laatste stand van de techniek is behandeld.

Bijlage: factsheet CCA verduurzaamd hout.


© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395