Over de VHN > Doel

In één woord samengevat: belangenbehartiging.
Net als alle andere ondernemersverenigingen is het doel van de vereniging om de gemeenschappelijke belangen van de leden beter te kunnen behartigen.

De statuten (d.d. 3 november 2006) stellen het zo:
Artikel 2. Doel

 • De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de collectieve en individuele sociale,economische en (milieu-)technische belangen van haar leden in het bijzonder bij de overheid en daarvoor in aanmerking komende organisaties, instanties en in juridische procedures, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 • De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
  • het bestuderen van en het beraadslagen over vraagstukken die de belangen van haar leden kunnen raken of beïnvloeden,
  • het geven van voorlichting en bemiddeling aan haar leden,
  • het kenbaar maken van haar oordeel aan organen van openbaar gezag en andere colleges, rechterlijke instanties of personen omtrent onderwerpen, welke direct of indirect de belangen van haar leden raken,
  • vertegenwoordiging in openbare en andere lichamen waarvan de werkzaamheden verband houden met de belangen van de leden,
  • het optreden in en buiten rechte ter behartiging van de collectieve belangen van haar leden,onder andere vanwege besluitvorming door organen van het openbaar bestuur,
  • samenwerking met andere organisaties,
  • andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. en voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

De VHN is aangesloten bij het WEI (European Institute for Wood Preservation) A charter for professional wood preservers
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395