Goed geregeld > Certificering > CE

Zolang de Europese commissie bestaat is één van haar belangrijkste doelstellingen geweest binnen de EG, een economische ruimte te creëren met daarbinnen een vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid.

Om die interne markt te realiseren dienden zoveel mogelijk handelsbelemmeringen te worden opgeheven. Voor bouwproducten bestonden de belemmeringen vooral uit technische belemmeringen, in feite het probleem dat een bouwproduct dat in Nederland volgens NEN-normen is (goed) gekeurd b.v. in Duitsland opnieuw getest moest worden, omdat de DIN-normen net even anders waren.

Om hieraan een einde te maken is door de EG in1989 een Europese richtlijn bouwproducten (CPD-Directive 89/106/EEC) opgesteld waarin precies zoals in ons land het Bouwbesluit, voor bouwwerken fundamentele eisen zijn opgenomen. Voor bouwproducten geldt dat zij, als onderdeel van een bouwwerk aan deze zes fundamentele eisen moeten worden getoetst.
Deze zes zijn:

 • Mechanische sterkte en stabiliteit
 • Brandveiligheid
 • Hygiëne, gezondheid en milieu
 • Gebruiksveiligheid
 • Geluidshinder
 • Energiebesparing en warmtebehoud

Een concrete uitwerking van de fundamentele eisen, met het doel alle lidstaten voor wat betreft interpretatie daarvan op één lijn te brengen, is gegeven in 6 basisdocumenten (de z.g. fundamentele voorschriften).
Deze basisdocumenten behandelen ieder afzonderlijk de fundamentele voorschriften.

Wat betekent de CE-markering?

Door het aanbrengen van de CE-markering verklaart de producent dat:

 • het product voldoet aan de relevante Publiekrechterlijke Europese eisen (dus aan de fundamentele eisen) van de Europese bouwrichtlijn;
 • het product van een constante kwaliteit is (de basis daarvoor is een goed functionerend kwaliteitssysteem);
 • het product voldoet aan de relevante technische specificatie.
  Voorts betekent de CE-markering dat het product zonder beperkingen verhandelbaar is binnen de economische ruimte.

Wat is het CE-merkteken NIET?

 • Het is géén merkteken van herkomst.
 • Het is géén kwaliteitsmerk in de traditionele zin, zoals b.v. het ®KOMO-merk, dus het geeft geen prestatie- of kwaliteitsniveau aan.
 • Het geeft geen andere informatie dan dat het voldoet aan één of meer relevante fundamentele eisen.
 • Het is, tenslotte, zeker niet een licentie om het product onder alle omstandigheden in alle lidstaten te gaan/mogen gebruiken.

Is CE-markering verplicht voor verduurzaamd bouwhout?

Zoals eerder is gesteld is de doelstelling van de EG binnen de Gemeenschap een vrije economische ruimte te creëren, m.a.w. het mag niet zo zijn dat lidstaten importdrempels opwerpen. De CE-markering is dus het middel om deze importbeperkingen op te heffen en concurrentie op eerlijke grondslag te bevorderen.

Het antwoord is ja, het wordt verplicht, niet direct maar zeker wel op niet al te lange termijn.
Op 19 april 2007 is besloten de CE-markeringverplichting voor bouwhout nog een jaar uit te stellen. Vanaf 1 september 2008 zal ook verduurzaamd constructiehout dat op de markt komt dit merk voeren. De informatie, de regelgeving en bedrijfsvoering is er bij de verduurzamers al wel klaar voor, al is nog niet helemaal zeker of het CE-merk op elk stuk hout moet komen of dat kan worden volstaan met – zoals nu al gebruikelijk – alle verduurzamingsinfo op de pakken met hout te nieten.
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395