Goed geregeld > Certificering > KOMO

In Nederland zijn heel veel zaken rondom verduurzaamd hout in wetten, normbladen en beleidsafspraken geregeld. Die allemaal kennen en toepassen in hun onderlinge samenhang is eigenlijk alleen voor de echte specialisten weggelegd.

Voor de voorschrijver (projectontwikkelaar, architect, constructeur) van verduurzaamd hout is het daarom plezierig te weten dat er een eenvoudige vlag is die de ingewikkelde lading dekt: KOMO certificering van verduurzaamd hout waarborgt dat verduurzaamd hout volgens alle in Nederland geldende wetten en normen is verduurzaamd met middelen die daarvoor expliciet zijn toegestaan en waarvan verzekerd is dat ze afdoende chemische binding met het hout hebben.

De verduurzamingsbedrijven die onder KOMO certificaat hun producten afleveren worden onaangekondigd een paar maal per jaar bezocht door een inspecteur van de Stichting Keuringsbureau Hout. SKH is door de Raad voor de Accreditatie geaccrediteerd om het KOMO certificaat te verlenen voor onder vacuüm/druk verduurzaamd hout.

Die certificaatverlening gebeurt als de inspecteur bij zijn controles vaststelt dat de verduurzaming en het verduurzaamde hout daadwerkelijk voldoen aan alle eisen zoals die zijn opgenomen in een zogeheten Beoordelingsrichtlijn. De tekst daarvan wordt door een College van Deskundigen vastgesteld en geautoriseerd door de Harmonisatie Commissie Bouw. In de tekst zijn alle voorwaarden en controlepunten opgenomen waaraan een houtverduurzamingsbedrijf moet voldoen om onder KOMO certificaat te mogen leveren.

Herkenbaarheid
Onder KOMO certificaat verduurzaamd hout is te herkennen aan een KOMO label op elke verpakkingseenheid. Op dat label is onder andere het certificaatnummer aangegeven en een volgnummer. Aan de hand daarvan kan precies worden nagegaan welk bedrijf het hout heeft verduurzaamd en uit welke productie het hout afkomstig is.
Uit de procesregistratiegegevens die onder het volgnummer zijn opgeslagen kan worden nagegaan hoe het vacuüm/druk verloop is geweest en welke hoeveelheid van welk houtverduurzamingsmiddel is gebruikt.

De grondslag voor de inspecties door SKH wordt gevormd door de Beoordelingsrichtlijn BRL 0601.
Zo’n BRL wordt periodiek bijgesteld aan de hand van nieuwe inzichten en regelgeving. De huidige BRL voor de houtverduurzaming (vacuüm/druk en dompelen) werd 19 mei 2006 van kracht verklaard, maar inmiddels wordt al weer gewerkt aan en nieuwe versie. Kopers van KOMO gecertificeerd hout weten daardoor dat ze steeds materiaal hebben dat aan de nieuwste eisen en inzichten voldoet.

Voor gemodificeerd hout is er BRL 0605 (die 31 januari 2003 van kracht werd).

Ook voor de overheid is het KOMO-merk van grote waarde. Op 30 mei 2006 werd door het Ministerie van VROM, de Raad voor de Accreditatie en de Stichting Bouwkwaliteit een overeenkomst getekend in verband met certificering in de bouw.
© 2014 - VHN

Verduurzaamd Hout Nederland | VHN
Kokermolen 11
3994 DG Houten

Postbus 186
3990 DD  Houten
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Internet :
KvK nr. :
030 - 693 00 40
030 - 692 50 45
info@vhn.org
www.vhn.org
40530395